El ple ordinari de l'Ajuntament de Canals celebrat dijous, 25 de maig, es pot veure al següent enllaç:   Ajuntament de Canals - Ple 06/2017 - 25/05/2017 - Ordinari - YouTube

2017.05.24 ple ordinari. Ajuntament de Canals
26/04/2017
L'Alcalde-President, ha dictat al dia de la data el següent: "RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA, DE DATA 19 DE MAIG DE 2017, SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 6 DEL 2017) DEL PLE D'AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 25 DE MAIG DE 2017, A LES 21,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS".
Fent ús de les facultats que em confereix l'article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que l'article 46 de l'esmentada Llei 771985 en relació amb els articles 78, 80 i 82 del Reglament d'Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, he resolt: PRIMER. Convocar SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el dia 25 de maig de dos mil desset, a les vint-i-una hores (21,00 hores) en primera convocatòria. En cas de no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, se celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, el dia 29 de maig de 2017 a la mateixa hora. La sessió transcorrerà d'acord amb el següent: PDFs - transparencia 

 

  • " data-size="large">Tweet