Continua obert el termini per a la concessió d’una beca al departament de Cultura de l’ajuntament

2017.04.20 Convocatòria Beca Cultura. Ajuntament de Canals
20/04/2017

L'Ajuntament de Canals, a través de la regidoria de Promoció Socioeconòmica, recorda que encara està obert el termini per a la presentació d'originals al Registre Municipal situat en Plaça de la Vila número 9 per a la concessió d'una beca per a la formació i ocupació de joves titulats, mitjançant la realització de pràctiques professionals remunerades al consistori, més en concret al departament de Cultura.

   Es tracta d'una beca per a un any, amb un import mensual brut de 1.000 euros. La beca s'adjudicarà mitjançant concurrència competitiva entre els aspirants que complisquen els requisits d'estar empadronat en algun municipi de la província de València almenys un any ininterrompudament, entre 18 i 35 anys i en possessió d'alguna de les següents titulacions: Llicenciatura o Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, o Llicenciatura o grau en Història, Geografia o Història de l'Art.

  Entre els mèrits que es baremen per a la seua concessió puntuarà estar empadronat al municipi de Canals; la nota mitjana de l'expedient acadèmic; coneixements de valencià; cursos específics en la matèria; situació socioeconòmica; experiència laboral i nivell d'estudis. L'objectiu d'aquesta beca és dissenyar una base de dades sobre els fons d'arxiu, organització i catàleg. Inventari de béns de naturalesa artística. Digitalitzar aquells arxius de major valor històric i social per a la seua publicació digital i consulta popular. Les activitats a desenvolupar tenen per objecte, precisament, l'engegada d'aquest registre electrònic al consistori.