Ple extraordinari de l'Ajuntament de Canals
08/09/2023
Hui, a les 14.00 hores i al saló de plenaris, l'Ajuntament de Canals celebra un ple extraordinari, el número 15 del 2023. Com sempre, podeu assistir presencialment o seguir-lo en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament. A continuació, ordre del dia:

- ASSUMPTES NO EXAMINATS PRÈVIAMENT EN COMISSIÓ (ARTS. 82.3 I 97.2 ROF):

1. PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚM. 1/2023 DE LA PLANTILLA DE PERSONAL CONFORME AL DETERMINAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ PER AL PERSONAL EVENTUAL. (EXP.1560472Y).

2. PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 25/2023 DE SUPLEMENTS DE CRÈDITS FINANÇATS AMB CÀRREC A MAJORS INGRESSOS DERIVATS DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA PARTICIPACIÓ DE TRIBUTS DE L'ESTAT DE L'EXERCICI 2023. (EXP. 1571397X).

3. PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE CREDITS ENTRE PARTIDES DE DIFERENT ÀREA DE DESPESA. EXPDTE. MODIF. 27/2023. (EXP. 1577130J).