Plenari Ordinari de maig
24/05/2023
L'Ajuntament de Canals celebrarà dijous, 25 de maig, el Ple Ordinari número 8 de 2023. Des de les 20.30 hores es podrà acudir presencialment al saló de plenaris o, com sempre, es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament. A continuació es detalla l'ordre del dia:

1. DACIÓ DE COMPTE DE DIFERENTS ASSUMPTES MUNICIPALS.
1.1 DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2022 (Exp. 1404708J)

1.2 DACIÓ DE COMPTE DE RECLAMACIÓ ECONÒMIC-ADMINISTRATIVA CONTRA CORD DE COMPENSACIÓ DE LA AEAT RELATIU AL DEUTE PARCIAL PER EL CÀNON D'ABOCAMENTS DE 2023 PER IMPORT DE 28.372€ (Exp. 1413714R).

1.3 PROPOSTA PLAN PRESSUPOSTARI 2024-26 (Exp. 1412289N).

1.4 DACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT DEL PORTAVEU DEL GRUP M. SOCIALISTA, RELATIU A NOU MEMBRE DEL GRUP MUNICIPAL I REORDENACIÓ DE COMISSIÓ INFORMATIVA.

1.5 DACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT DEL TSJ, RELATIU A NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU DE CANALS.

1.6 DACIÓ DE COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 204/2023, DE 14 D’ABRIL DE DOS MIL VINT-I-TRES, DEL JUTJAT SOCIAL NÚM. 12 DE VALÈNCIA (RE 4876/2023), RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT NÚM.1099/2022. LA PART DISPOSITIVA DE LA SENTÈNCIA DESESTIMA LA DEMANDA INTERPOSADA PER R.P.F. ABSOLENT A LA DEMANDADA DE LES PRETENSIONS DEDUÏDES DE CONTRARI CONSISTENTS EN UN CANVI DEL LLOC DE TREBALL AL·LEGANT NECESSITAT DE CONCILIACIÓ. IGUALMENT INDICA LA SENTÈNCIA QUE CONTRA AQUESTA NO CAP LA INTERPOSICIÓ DE CAP RECURS, I SENSE QUE CONSTE PRONUNCIAMENT EN COSTES.
1.7 Altres assumptes

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS D’ACTA CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS SESSIONS DE L’AJUNTAMENT PLE:
-Minuta 04/2023, de 30 de març de 2023 (Exp. 1376091N)
-Minuta 05/2023, de 2 de maig de 2023 (Exp. 1402347E)
-Minuta 06/2023, de 2 de maig de 2023 (Exp. 1402350J)
-Minuta 07/2023, de 10 de maig de 2023 (Exp. 1413146D)

3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA, BENESTAR SOCIAL I GOVERN OBERT:
3.1 PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE DETERMINACIÓ DE LES FESTES LABORALS DE CARÀCTER LOCAL PER A L’ANY 2024. (EXP. 1406119T)

3.2 PROPOSTA DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE CANALS EN RELACIÓ AMB LA RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA NÚMERO 809 DE 18 D'ABRIL DE 2023, “RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE CANALS SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL EN PREVENCIÓ D'INCENDIS”. (EXP. 1380203Z)

4. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I
ESPECIAL DE COMPTES:

4.1 DECLARACIÓ D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL A LA ASSOCIACIÓ MUSICAL CANALENSE ALS EFECTES DE BONIFICACIÓ EN 'IMPORT SOBRE BENS IMMOBLES PER ALS EXERCICIS 2023-2024 (Exp. 1336119X)

4.2 DECLARACIÓ D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL A LA ASSOCIACIÓ CLUB DE TENIS DE CANALS ALS EFECTES DE BONIFICACIÓ EN 'IMPORT SOBRE BENS IMMOBLES PER ALS EXERCICIS 2023-2024 (Exp. 1334703E)

4.3 DECLARACIÓ D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL A LA UNIÓ MUSICAL SANTA CECILIA DE CANALS ALS EFECTES DE BONIFICACIÓ EN 'IMPORT SOBRE BENS IMMOBLES PER ALS EXERCICIS 2023-2024 (Exp. 1330556W)

4.4 PROPOSTA DE LA REGIDORIA DELEGADA D'INICI D'EXPEDIENT PER A LA DESAFECTACIÓ DE BÉNS MUNICIPALS DEL SERVEI PÚBLIC (Exp. 986553N).

4.5 DECLARACIÓ D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL RELATIVA A LA BONIFICACIÓ DE L'I.C.I.O. DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (REPOSICIÓ) DED'INSTITUT D'ENSENYAMENT SECUNDARI FRANCESC GIL DE CANALS (Exp. 1417175Z)

4.6 EXP. 12/2023, PER SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL RTTG, PER A "MODERNITZACIÓ I REHABILITACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL DE CANALS" (Exp. 1420314J)

5. PROPOSICIÓ RELATIVA A PRODUCCIÓ DE CAUSA D'INCOMPATIBILITAT I DECLARACIÓ DE LA MATEIXA PEL PLE, RESPECTE A REGIDOR DE LA CORPORACIÓ (EXP. 1420084P)

6. PROPOSICIÓ DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA EN RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE L'ESTUDI DE DETALL I EL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ EN SÒL URBÀ RESIDÈNCIA EIXAMPLE C/ CASTELL DE MONTESA DE CANALS. EXP. 996249E.

7. ASSUMPTES D'URGÈNCIA (ARTS. 83 I 91.4 DEL ROF).

8. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL ROF.

9. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

10. PRECS I PREGUNTES.