L'Ajuntament de Canals celebra dijous el Ple Ordinari nº 10 de 2022
22/11/2022
L'Ajuntament de Canals celebrarà dijous, 24 de novembre, el Ple Ordinari número 10 del 2022. Des de les 20.30 hores es podrà acudir presencialment al saló de plenaris o, com sempre, es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament. A continuació es detalla l'ordre del dia:

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COORDINACIÓ
ADMINISTRATIVA, BENESTAR SOCIAL I GOVERN OBERT
:
2.1 PROPOSTA DE L’ALCALDIA RELATIVA A LA NOVA DESIGNACIÓ DE
REPRESENTANTS D’ESTA CORPORACIÓ EN EL CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS. (EXP.
1086922P).

2.2 PROPOSTA DE L’ALCALDIA RELATIVA A LA NOVA DESIGNACIÓ DE
REPRESENTANTS D’ESTA CORPORACIÓ EN LA XARXA DE MUNICIPIS VALENCIANS CAP A LA
SOSTENIBILITAT. (EXP.1086924R).

2.3 PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE DESIGNACIÓ DE
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE PERSONAL. (EXP.
1086930A).

2.4 PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE DESIGNACIÓ DE
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN EL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT.
(EXP.1086933E).
2.5 PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA RELATIVA A LA NOVA DESIGNACIÓ DE
REPRESENTANT D’ESTA CORPORACIÓ PER A FORMAR PART DEL COMITÉ COMARCAL DE
LA CREU ROJA ESPANYOLA DE MOIXENT. (EXP. 1099543T).

2.6 PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA RELATIVA A DESIGNACIÓ DE
REPRESENTANS D’ESTA CORPORACIÓ (VOCAL) EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.
(EXP. 1118833K).

2.7 PROPOSTA DE LA REGIDORA DE JOVENTUT PER A L’APROVACIÓ, SI S’ESCAU,
DEL PLA JOVE DE CANALS 2022-2026. (EXP. 1130722Y).

2.8 PROPOSTA SOBRE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ I
SEGUIMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES I LES SEUES NORMES INTERNES DE
FUNCIONAMENT. (EXP. 986374P).

2.9 PROPOSTA SOBRE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA D'INTERVENCIÓ SOCIAL.
(EXP. 950098F).

2.10 PROPOSTA SOBRE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA ORGANITZATIVA I LES
SEUES NORMES INTERNES DE FUNCIONAMENT. (EXP. 986379X).

2.11 PROPOSTA D’INICI DE PROCEDIMENT, PER LA GENERALITAT VALENCIANA, EN
ORDRE A LA CONCESSIÓ DE LA CREU AL MÈRIT POLICIAL AMB DISTINTIU BLAU A DISTINTS
MEMBRES DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE CANALS. (EXP. 1092207E).

2.12 PROPOSTA D’INICI DE PROCEDIMENT, PER LA GENERALITAT VALENCIANA, EN
ORDRE A LA CONCESSIÓ DE LA CREU AL MÈRIT POLICIAL AMB DISTINTIU BLAU A DISTINTS
MEMBRES DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE CANALS. (EXP. 1101267N).

3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I
ESPECIAL DE COMPTES:

3.1 PROPOSTA DE LA REGIDORIA DELEGADA SOBRE QUARTA PRÒRROGA DEL
CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE LA NAU B DEL POLÍGON INDUSTRIAL “LES MOLES” A
“INSTALACIONES ELÉCTRICAS CANALS S.L.”. (EXP. 1119040Y).

3.2 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 28/2022, PER SUPLEMENT DE CRÈDITS AMB
CÀRREC AL RTG, PER A L’OBRA “ADEQUACIÓ CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES
ADULTES, EPA”. (EXP. 1144290R).

3.3 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 29/2022, PER SUPLEMENT DE CRÈDITS AMB
CÀRREC AL RTGG, PER ATENDRE L’INCREMENT RETRIBUTIU ADDICIONAL, DE
CONFORMITAT AMB EL RD 18/2022. (EXP. 1144818A).

4. ASSUMPTES D'URGÈNCIA (ARTS. 83 I 91.4 DEL ROF).

5. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA
DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL ROF.

6. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

 7. PRECS I PREGUNTES.