Ple ordinari número 7 del 2020
ple ordinari 7
24/09/2020

Esta vesprada tenim tenim Ple Ordinari de l'Ajuntament de Canals, des de les 21.00 hores. El podreu seguir al canal de YouTube de l'Ajuntament. A continuació podeu consultar l'ordre del dia:

1.-DACIÓ DE COMPTE DE DIFERENTS ASSUMPTES MUNICIPALS.
1.1. DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE L’INFORME RESUM ART.37 RD424/2017
(EXPDTE.2020/OFI_01/002720)”.
1.2. DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ PLA ANUAL
CONTROL FINANCER. ART. 31 RD. 424/2017. (EXPDTE. 2020/OFI_01/002721).”
1.3. DACIÓ DE COMPTES AL PLE DE “LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA RELATIVA A
l'APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021
(EXPDTE. 2020/OFI_01/003345)”.
1.4.- ALTRES ASSUMPTES

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS D’ACTES CORRESPONENTS A LES
SEGÜENTS SESSIONS DE L’AJUNTAMENT PLE:
-Minuta 5-2020, de 9 de juliol de 2020.( EXP. 2020/OFI_01/0002185).
-Minuta 6-2020, de 5 d’agost de 2020.( EXP.2020/OFI_01/002675).

3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE COORDINACIÓ
ADMINISTRATIVA, BENESTAR SOCIAL I GOVERN OBERT.
2 / 3
3.1. NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE CANALS
(EXP.2020/OFI_01/000734)
3.2. PRESSA DE CONEIXEMENT DE LA RENUNCIA AL CARREC DE REGIDOR
FORMULADA PEL SR. PEDRO PABLO MARTÍNEZ PENALBA, AIXÍ COM L’ADOPCIÓ DE
MESURES OPORTUNES PER A LA SEUA SUBSTITUCIÓ.. (EXP. 2020/OFI_01/003260)

4. ASSUMPTES D'URGÈNCIA (ARTS. 83 I 91.4 DEL ROF).
PART DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

5. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA
DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.

6. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
PER DELEGACIÓ DEL PLE MITJANÇANT ACORD DE DATA 15-07-19, D’ACORD AL QUE DISPOSA
L’ARTICLE 115 DEL R.O.F.

 7. PRECS I PREGUNTES.