Hemeroteca Hemeroteca

Pla de gestió i control de colònies felines

Pla de gestió i control de les colònies felines urbanes.

Programa municipal de Voluntariat

L´Ajuntament de Canals, inicia el Pla de Gestió i Control de les Colònies Felines Urbanes, aprovat per unanimitat pel Ple, en sessió ordinària celebrada el día 08 de juliol de 2021.


L´implementació d´aquest Pla constitueix una aposta per part de l´ Ajuntament pel qual es pretén exercir un control sobre les colònies felines presents al terme municipal amb l´objectiu de:
    • Millorar les seues condicions sanitàries i esperança de vida.
    • Elaborar un cens felí, estabilitzar el seu número poblacional i en cas òptim, reduir la seua població.
    • Evitar possibles molèsties associades a la presència d´aquests animals en àrees urbanes.
    • I reduir els casos de abandó i promoure els casos d´adopció i acollida.


Aquest Pla, recull les pautes a seguir per formatitzar una colònia i obtindre la condició de voluntari acreditat, l´estratègia des del punt de vista sanitari a seguir (examen físic, vacuna antirrábica, desparasitació i aplicació del mètode CER: captura, esterilització i retorn de l´exemplar) i les accions necessàries per a formar, promoure i sensibilitzar a la ciutadania en matèria de benestar animal.


Per dur a terme el Pla i amb la finalitat de garantir la convivència entre aquests animals i els veïns/es del nostre poble, l´Ajuntament de Canals, habilitarà alguns espais, on aquests animales puguen romandre, d´acord amb la normativa vigent, i seguint unes pautes d´ alimentació e higiene.


A més d´això, l´Ajuntament de Canals habilitarà en el propi ajuntament un punt de recollida d´aliments (sols pinso sec). Tot el menjar recollit serà distribuït entre els voluntaris acreditats que de manera desinteressada participen i col.laboren en el control i gestió de les colònies  felines.


-Objecte i àmbit d´aplicació del Pla
Son objecte d´aquest Pla, les colònies felines localitzades en las àrees urbanes del terme municipal de Canals que hagen sigut formalitzades d´acord amb les pautes descrites en el Pla de Gestió i Control de les Colònies Felines Urbanes.

En cap cas, s'atendran gats que tinguen propietari, llevat que s'hagen perdut, i en aquest cas s'intentarà identificar i localitzar al propietari o promoure la seua adopció.


-Qui pot formalitzar una colònia felina urbana?
Qualsevol voluntari ja acreditat, associació o entitat col.laboradora, centre veterinari, així com qualsevol veí/na major d´edad, que tinga coneixement de l´existència d´una colònia felina urbana no registrada prèviament i que vulga fer-se càrrec d´ella com a voluntari  o simplement vulga notificar de la seua existència a  l´Ajuntament de Canals.


-Com es pot formalitzar una colònia felina urbana?
Mitjançant la presentació del corresponent formulari “SOL.LICITUD CONSOLIDACIÓ COLÒNIA FELINA URBANA” de manera electrònica a través de la página seu electrònica de l´Ajuntament de Canals o de manera presencial en l´Oficina del Registre Municipal.


Per a una millor gestió administrativa, és necessari emplenar tots els camps del formulari, en especial atenció a la ubicació de la colònia felina, número aproximat de membres, així com qualsevol detall que permeta conéixer la seua localització o caracterització. Les dades aportades seràn incorporades a la base de dades municipals a fi d´actualitzar el Cens Felí.


Atesa la petició i aprovada la sol.licitud pel tècnic municipal, la colònia felina quedarà oficialment formalitzada i registrada.


-Preguntes freqüents:


* Per què és important formalitzar una colònia felina urbana?
    • Perquè les colònies correctament formalitzades i registrades, quedaràn sota control per personal voluntari acreditat, sens ànim de lucre, seguint unes pautes de bones pràctiques d´alimentació, higiene i vigilancia.
    • Perquè les colònies correctamente formalitzades i registrades seran ateses per personal veterinari qualificat seguint el següent protocol veterinari, el qual compta amb finançament municipal: examen físic, esterilització, vacuna antirràbica i desparasitació.
    • Perquè amb aquesta actuació, l´Ajuntament de Canals no sols pretén reduir la proliferació descontrolada d´aquests animals i millorar la seua calitat de vida, sinó també reduir els conflictes veïnals derivats de la seua presència en l´entorn urbà.


*Quins tipus de voluntariat existeixen? I com s´obtè l´acreditació corresponent?
El Pla de Gestió i Control de les Colònies Felines Urbanes preveu tres tipus de voluntaris acreditats:


-Cuidador autoritzat: persona autoritzada per l´Ajuntament de Canals per a ocuparse de la cura i atenció dels animals, així com del control de la inmigració i altres accions necessaries per a la viabilitat i manteniment d´una colònia felina controlada.


-Cuidador responsable: persona autoritzada per l´Ajuntament de Canals que a més d´ocuparse de les tasques descrites en el cas de cuidador autoritzat, exerceix també d´interlocutor/a amb les parts implicades (veïns/es, cuidador autoritzas, o qualsevol altra), en els aspectes relacionats amb la consolidació i seguiment de la colònia.


-Capturador autoritzat: persona autoritzada per l´Ajuntament de Canals per a portar a terme les tasques de captura/retorn d´exemplars contemplades en aplicación del mètode CER: Captura, Esterilització i Retorn). 


Les persones interessades en participar com a voluntaris, obtindran la seua l´acreditació, una vegada rebuda la corresponent formaciò i reconeguda la responsabilitat que dita condició de col.laboració comporta mitjançant la signatura d´una “Declaració Responsable”. 


*Pot haber mes d´un cuidador voluntari per colònia felina?
Una colònia felina podrà contar amb un sol cuidador voluntari (que sempre exercirà com a cuidador responsable) o amb varis (un dels quals exercirà de cuidador responsable, i la resta de cuidador/s autoritzat/s). Tots ells deuran aparéixer reflectits en el formulari de “SOL.LICITUD CONSOLIDACIÓ COLÒNIA FELINA URBANA” en el moment de la presentació de la citada sol.licitud. 
També es podrá sol.licitar l´incorporació d´un nou cuidador autoritzat a una colònia felina ja formalitzada-registrada i que ja compta amb cuidador responsable, mitjançant la presentació del formulari “SOL.LICITUD DE NOU VOLUNTARI COLÒNIA FELINA CONTROLADA”, indicant el nº i nom de la colonia registrada del qual s´està interessat/da. seu electrònica de l´Ajuntament de Canals o de manera presencial en l´Oficina del Registre Municipal.


*Com saber si una colònia felina urbana ja está formalitzada-registrada i esta sent gestionada per cuidador/s acreditat/s?
Per conèixer les colònies felines urbanes localitzades en àrees urbanes del terme municipal de Canals que estan formalment registrades i el seu estat (si tenen o no cuidador/s voluntaris assignats) consulta aquest mapa.


Si estàs interessat/da en col.laborar com a cuidador/a i/o capturador/a d´una colònia felina formalment registrada sense personal voluntari assignat, podràs comunicar-ho emplenant el formulari “SOL.LICITUD DE NOU VOLUNTARI COLONIA FELINA CONTROLADA”, indicant el nº i nom de la colònia registrada del qual s´està interessat/da. Aquesta sol.licitud es podrà presentar de manera electrònica a seu electrònica de l´Ajuntament de Canals o de manera presencial en l´Oficina del Registre Municipal.


 En cas de no tindre ninguna preferència respecte a la colònia felina a gestionar, deixa buit el apartat 3 corresponent a les dades de la colònia felina assignada i nosaltres t´assignarem una.


*Puc formalitzar i gestionar una colònia felina en un espai privat?
Si vostè no es el propietari del espai privat ocupat per la colònia felina que desitja formalitzar, es deurà contar amb el corresponent “ACORD DE COL.LABORACIÓ GESTIÓ COLÒNIA FELINA CONTROLADA” entre les parts implicades (voluntaris i propietaris). 


Sols en el cas de que el propietari d´aquest espai ocupat per la colònia felina, accepte l´ acord, es permetrà registrar i gestionar la colònia en un espai privat.


*Puc instal.lar menjadors/abeuradors, areners, refugis o qualsevol altre element?
L´ocupació d´espais públics amb elements de qualsevol tipus deu estar autoritzat per l´òrgan municipal corresponent. La col.locació d´elements no subjectes a les autoritzacions i condicions indicades suposa la seua retirada pel servei de neteja municipal.
En el cas d´espais privats, es deurà comptar amb l´autorització dels propietaris, i atindre´s a lo disposat en la Ley de Propietat Horitzontal.
En qualsevol cas, i encara que tingues l´autorització per instal.lar aquests elements, evita cridar l´atenció i mantingues-ho en perfecte estat de neteja.


*Soc voluntari acreditat i m´agradaria comunicar una incidència.
Els cuidadors responsables podran comunicar al Departament de Mediambient, qualsevol anomalía/incidència que puga interrompre el normal funcionament de la colònia felina (estat de salut d´algun membre, inmigracions, alimentaciò per personal no autoritzat, naixement de cadells o queixes del veïnat) mitjançant l´emplenament del formulari “PART D´INCIDÈNCIA COLÒNIA FELINA CONTROLADA”, que es podrà presentar de manera electrònica a través de la seu electrònica de l´Ajuntament de Canals o de manera presencial en l´Oficina del Registre Municipal.


 En cas d´ocòrrer alguna incidència amb el/s propietari/s dels espais privats ocupats per les colònies felines, es realitzarà una visita per a verificar l´estat de la colònia i es tractarà d´intervindre per resoldre els problemes plantejats. No obstant això, si el propietari no dóna el seu vistiplau per a continuar amb l´acord inicialment signat, es deuràn cessar les activitats relacionadas amb la gestió de la colònia felina ubicada en la propietat privada. 


*Soc voluntari acreditat i vuic donar-me de baixa en el programa municipal
Si eres voluntari acreditat i desitjes donar-te de baixa, hauràs de comunicar-ho al departament de Mediambient presentant una instància genérica en el Registre d´entrada de L´Ajuntament de Canals.


*Puc adoptar algún membre d´una colònia felina o participar com a “casa d´acollida”?
Si estàs interessat/da en adoptar algun membre d´una colònia felina o vols participar com a “casa d´acollida”, ficat en contacte amb ADA (Associació per a la Defensa d´Animals) a través del telèfon 686 14 17 31 o a través del correu electrònic ada@adavalencia.es.  


Es podrà donar en adopció aquells gats que per edat (cadells) i/o caràcter siguen susceptibles de ser adoptats o bé, que pel seu estat de salut no puguen ser retornats al seu lloc d´origen.


També es podrà participar com a “casa d´acollida” fins a trobar-los una llar definitiva.