Hemeroteca Hemeroteca

2017.03.23 Anunci inpelsa

2017.03.23 Anunci inpelsa. Ajuntament de Canals

23/03/2017

Anunci de l'Ajuntament de Canals sobre consulta del Pla de Participació Pública de l'Estudi d'Integració Paisatgística

ANUNCI Per la mercantil “Industrias Peleteras, S.A.” (INPELSA) es procedeix a sotmetre a informació pública el Pla de Participació Pública de l'Estudi d'Integració Paisatgística referent a la Declaració d'Interès Comunitari, per a legalització d'ampliació d'activitat de "Fabricació de Pells", en les parcel·les 80 i 82 del polígon 15, terme municipal de Canals, amb aquest anunci es fa públic la submissió del Pla de Participació Publica a un període de consulta pública per un terme de trenta dies naturals.