31/01/2018

Modificació del període de cremes segons la resolució de 26 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals.

 

Establir, mentre no es publique una nova resolució, i per a la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus, en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor a 500 metres d'aquells, les condicions següents:

1. Solament es podran realitzar aquestes cremes quan el nivell de preemergencia per risc d'incendis forestals, determinat per l'òrgan competent, siga 1. Aquesta limitació és d'aplicació general, tant a aquells municipis que disposen de pla local de cremes aprovat, com per a aquells que no en disposen.

2. Mantenir l'horari d'aquestes cremes entre l'orto i les 13.30 hores, d'acord amb la Resolució de 10 de març de 2014, de la Direcció general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències, sobre reducció dels horaris aptes per a la realització de cremes (DOGV 7242, 27.03.2014), moment en el qual aquesta crema ha d'estar totalment extingida.

3. Es recorda que està prohibida l'execució de cremes en el període comprès entre el Dijous Sant i el dilluns immediatament després del Dilluns de Pasqua, conegut com a Dilluns de Sant Vicent, d'acord amb el que es disposa en l'Ordre de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regulen mesures extraordinàries per a la prevenció d'incendis forestals durant el període de Setmana Santa i Pasqua (DOGV 4959, 04.03.2005).

4. La resta de condicions per a la realització de les cremes es mantenen segons l'establit tant en la normativa vigent com en els plans locals de cremes.

Podeu trobar tota la informació escaient sobre les cremes a l'Ajuntament. També podeu consultar la resolució completa en aquest enllaç: http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2018/856&L=0